fbpx

Work Sample

International School Bangkok (ENG to TH)

International School Bangkok (ISB)

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ

International School Bangkok (ISB), widely recognized as one of the world’s leading international schools, was the first to be established in Thailand. Opened on the grounds of the U.S. Embassy in 1951, ISB has proudly provided a high-quality international education to students from over a hundred nationalities and is the pioneer International Baccalaureate school in Thailand.

 

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก เปิดสอนในปี ค.ศ. 1951 ภายในสถานที่ตั้งของสถานทูตอเมริกา โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำหลักสูตรคุณภาพสูงระดับสากลมาให้นักเรียนกว่าร้อยสัญชาติและยังเป็นผู้บุกเบิกด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB ในประเทศไทยแห่งแรก ซึ่งถือเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่นิยมใช้ในโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก 


ISB is a learning-focused, US-accredited, IB authorized, independent Pre-K to Grade 12 school offering a challenging international curriculum to a multicultural and multilingual student body of over 1,700 students from 60 different nationalities. Learning at ISB is informed by leading educational research and global best practice, incorporated into North American and International Baccalaureate Diploma frameworks.  

 

นับเป็นความท้าทายของโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพในการออกแบบหลักสูตรที่มีความเป็นสากลให้กับนักเรียนหลายเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมกว่า 1,700 คน จาก 60 ประเทศ ที่นี่เราแบ่งชั้นเรียนออกเป็นชั้นก่อนอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพเน้นการเรียนรู้เป็นหลัก ทั้งยังเป็นผู้ได้รับการอนุญาติสอนหลักสูตร IB และได้รับการรับรองหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เราได้นำงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนระดับโลกที่ดีที่สุดมาปรับใช้ร่วมกับกรอบการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติจากอเมริกาเหนือและ IB 

ISB has long valued its globally-minded, inclusive and vibrant community and its strong culture of care. ISB is committed to encouraging students to follow their passions in academics, the arts, athletics, and many other areas both in and out of school. ISB maintains a constant focus on quality with respect to learning, faculty, leadership, professional development, and facilities.

 

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพให้คุณค่ากับความคิดที่เปิดกว้างมาอย่างยาวนาน ภายใต้ความหลากหลายของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ด้วยการดูแลนักเรียนอย่างเอาใจใส่ และสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความชอบทั้งจากในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางวิชาการ ศิลปะ กีฬา หรือวิทยาการในสาขาอื่นๆ นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพยังมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการรักษาคุณภาพทั้งในเรื่องการเรียนรู้ เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ   

 

ISB graduates attend colleges and universities around the world. ISB takes great pride in the accomplishments of thousands of alumni who are enriching our local and global communities.

 

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก นับเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของเราที่ได้สร้างบัณฑิตนับพันคนที่จะสามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและนานาประเทศ 

Located in the safe and beautiful community of Nichada Thani, ISB’s 15-hectare campus houses world-leading facilities purpose built to align with the multitude of subjects and activities on offer for students. These include state-of-the-art performance venues and studios, international standard sports facilities, fully-equipped science and design labs, innovative libraries and learning spaces, and cutting-edge technology integrated across the school.

 

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิชดาธานี เป็นชุมชนที่มีความปลอดภัยและความสวยงาม มีพื้นที่ 15 เฮกตาร์ ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับกิจกรรมหลากหลายของนักเรียน อาทิ พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะและสตูดิโอ ศูนย์กีฬามาตรฐานสากล ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือครบครัน ห้องสมุดที่มีความทันสมัย และพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เข้าถึงได้ภายในโรงเรียน      
Through outstanding teaching and learning, ISB inspires students to achieve their academic and personal potential; be passionate, reflective learners; become caring, global citizens, and lead active, healthy, balanced lives. ISB’s is to vision is to enrich communities through the intellectual, humanitarian and creative thoughts and actions of our learners.

ด้วยการเรียนการสอนที่มีความพิเศษและโดดเด่นนี้ เป็นเหตุผลให้โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในแง่วิชาการและการค้นพบศักยภาพอย่างแท้จริง มีความสนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ อ่อนโยน มีจิตสำนึกต่อสังคมโลก เป็นผู้นำที่ลงมือปฏิบัติจริง สุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างสมดุล ซึ่งวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพนั้นคือ การยกระดับสังคมให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มพูนสติปัญญาให้นักเรียนเป็นผู้มีมนุษยธรรม มีความคิดและการกระทำที่สร้างสรรค์ 

 

Printed ISB Magazine